Responsive image

ทรัพยากรบุคคล

จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี ณ 1 ธันวาคม 2563

แพทย์ จำนวน คน
-เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน
-อายุรกรรม 1 คน
-อายุรศาสตร์โรคไต 1 คน
-กุมารเวชกรรม 3 คน
-ศัลยกรรม 1 คน
-จักษุ - คน
-ศัลยกรรมกระดูก 2 คน
-สูติ - นรีเวชกรรม 4 คน
-โสต ศอ นาสิก - คน
-วิสัญญีวิทยา - คน
-รังสีวิทยาวินิจฉัย 1 คน
-เวชศาสตร์ฉุกเฉิน - คน
-แพทย์GP - คน
-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 1 7 คน
-ทันตแพทย์ 7 คน
เภสัชกร 11 คน
-พยาบาลวิชาชีพ 185 คน
-พยาบาลเทคนิค 1 คน
รวมแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร/พยาบาล 225 คน

เจ้าหน้าที่ จำนวน คน
ข้าราชการ 285 คน
พนักงานราชการ 24 คน
ลูกจ้างประจำ 26 คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 147 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน
จ้างรายคาบ 35 คน
จ้างเหมาบริการ 1 คน
รวมบุคลากรทั้งสิ้น (ไม่รวมแพทย์) 522 คน

โรงพยาบาลอินทร์บุรี

INBURI HOSPITAL


37/7 หมู่ 1 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทร.036-699369
© 2018 Copyright: INBURI HOSPITAL