คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอินทร์บุรีแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี


นายแพทย์ธานินทร์ โตจีน
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


นายวีรศักดิ์ นนทารมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ


นางสุนีย์พร รัตนอำภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นางสุดารัตน์ แก้วกาญจนารัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


นางสาวจิตอาภา โตสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ