รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี


1.นายแพทย์บุญเติม ดิลกวิลาศ พ.ศ. 2502 - 2503
2. นายแพทย์จรัส อุทโยภาศ พ.ศ. 2504 - 2515
3. นายแพทย์สงัด พูลผล พ.ศ. 2515 - 2521
4.นายแพทย์ปราโมทย์คชรัตน์ พ.ศ. 2521 - 2524
5. นายแพทย์กิตติ หิรัญรัศ พ.ศ. 2525 - 2527
6. นายแพทย์สมโภชน์ มนเทียรอาสน์ พ.ศ. 2528 - 2528
7.นายแพทย์มนัส วุฒิวัฒน์ พ.ศ. 2528 - 2530
8. นายแพทย์พจนารถ จันทโรจวงศ์ พ.ศ. 2530 - 2536
9. นายแพทย์วิชิต บุญยวรรธนะ พ.ศ. 2536 - 2538
10. นายแพทย์ประวิทย์ สมบุญ พ.ศ. 2538 - 2547
11. นายแพทย์เรืองยศ สุทธจิตตะ พ.ศ. 2547 – 2551
12. นายแพทย์สุชัย สุทธิกาศนีย์ พ.ศ. 2551 – 2552
13. นายแพทย์พิสิษฐ์ วัฒนวิทูกูร พ.ศ. 2552 -  2553
14. นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ พ.ศ. 2553 -  2554
15. แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา พ.ศ. 2554 -  2555
16. นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ พ.ศ. 2555 –  2558
17. แพทย์หญิงดารารัตน์  รัตนรักษ์ พ.ศ. 2558 – 2560
18. แพทย์หญิงอัจฉรา  ละอองนวลพานิช พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน