แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

รายการ Intermediate Careกิจกรรมโรงพยาบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องที่ประกาศ วันที่ประกาศ ประเภท รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศการรายชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  
11-04-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  
03-04-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
26-03-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(นักกายภาพบำบัด และเจ้าพนักงานสาธารณสุข)
28-02-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด