จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี ณ 1 มกราคม 2560


แพทย์   ปฏิบัติงานจริง คน
- เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน
- อายุรกรรม - คน
- กุมารเวชกรรม 2 คน
- ศัลยกรรม 1 คน
- จักษุ - คน
- ศัลยกรรมกระดูก 1 คน
- สูติ - นรีเวชกรรม 2 คน
- โสต ศอ นาสิก - คน
- วิสัญญีวิทยา - คน
- แพทย์GP 1 คน
- แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 1 7 คน
ทันตแพทย์   7 คน
เภสัชกร   9 คน
พยาบาล      
- พยาบาลวิชาชีพ 202 คน
- พยาบาลเทคนิค 3  คน
ข้าราชการอื่นๆ   57  คน

รวมข้าราชการ 293  คน
พนักงานราชการ 37  คน
ลูกจ้างประจำ 58  คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 85  คน
ลูกจ้างชั่วคราว 85  คน
จ้างเหมาบริการ 2  คน
รวมบุคลากรทั้งสิ้น (ไม่รวมแพทย์รายคาบ) 560  คน

**หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำลัง
  1.แสดงจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง แบบ Full time เท่านั้น
  2.ไม่รวมลาศึกษา