Responsive image

ผู้บริหาร

Bootstrap Example
5 Terre

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

แพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี

5 Terre

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์ธานินทร์ โตจีน

5 Terre

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ

นายวีรศักดิ์ นนทารมย์

5 Terre

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสุนีย์พร รัตนอำภา

5 Terre

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางชาญทอง วันทอง

5 Terre

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางสาวจิตอาภา โตสวัสดิ์

โรงพยาบาลอินทร์บุรี

INBURI HOSPITAL


37/7 หมู่ 1 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทร.036-699369
© 2018 Copyright: INBURI HOSPITAL